Posted by: anusara2538 | สิงหาคม 4, 2009

การเปรียบเทียบทศนิยม

การเปรียบเทียบจำนวนที่อยู่ในรูปของทศนิยม  ดำเนินการได้ 2  กรณีคือ

     1)  กรณีเปรียบเทียบทศนิยมบวก  ให้ดำเนินการดังนี้ :-

        1.1  ให้เรานำทศนิยมที่จะเปรียบเทียบมาเขียนเรียงกันคนละบรรทัดโดย

               ให้จุดทศนิยมตรงกัน  เช่น

                      2.357

                      3.26

        1.2  พิจารณาตัวเลขโดดแต่ละหลัก โดยให้พิจารณาหลักที่อยู่ทางซ้ายมือสุด

              เราก่อน  ตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจจุดทศนิยม  จำนวนใดที่มีค่าของตัวเลขโดด

             มากกว่า  ทศนิยมจำนวนนั้นจะมากกว่า

                           2.357

                           3.26

              กรณีทศนิยมสองจำนวนนี้  3  >  2  แสดงว่า 3.26 มีค่ามากกว่า  2.357

      1.3  ในกรณีที่หลักซ้ายมือสุดตามข้อ 1.2  เท่ากัน  ให้พิจารณาหลักถัดมาทางขวา

            มือของเรา  และถ้าเท่ากันอีกก็ให้พิจารณาหลักถัดมาทางขวามืออีก ทำไป

           เรื่อย ๆ  เช่น  จนเจอตัวเลขโดดที่มากกว่า

                        3.5675

                        3.658

                –   จากตัวอย่างข้างบน  3  (อยู่ทางซ้ายมือสุดตามกติกาข้อ 1.1) เท่ากัน

          เลื่อนมาดูเลขโดดหลักถัดมาทางขวามือคือ  5   กับ   6   จะเห็นว่า  6  >  5  

           นั่นคือ    3.658  มากกว่า   3.5675

           หรือ  จงเปรียบเทียบ       5.2358   กับ  5.2349  

                          5.235

                          5.2349

               –   นั่นคือ  5.235  มากกว่า  5.2349   เนื่องจากหลักที่ 1 , 2 , 3  เรียง

                  จากทางซ้ายมือสุดมาตามลำดับ เท่ากัน  แต่หลักที่ 4  คือ  5  >   4 

                   จึงทำให้  5.235  มากกว่า  5.2349 

                    ตอบ  5.235  >  5.2349

     2)  กรณีเปรียบเทียบทศนิยมลบ  ให้ดำเนินการดังนี้ :-

          2.1 ให้นำค่าสัมบูรณ์ของแต่ละจำนวนมาเปรียบเทียบกัน  และให้ดำเนินการ

               เหมือนกับข้อ 1) ทุกประการ  แต่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์

             น้อยกว่าจะมีค่ามากกว่า  เช่น

        ตัวอย่าง   จงเปรียบเทียบ   -3.452   กับ  -2.542  จำนวนใดมีค่ามากกว่ากัน

        แนวคิด   ค่าสัมบูรณ์หมายถึงค่าที่ไม่มีเครื่องหมายติดลบ  เช่น  -3.452 ค่าสมับูรณ์

                      คือ  3.452   และ  -2.542  ค่าสัมบูรณ์คือ  2.542 

                       –  นั่นคือให้เราเอาเครื่องหมายลบออกไปไว้ที่อื่นก่อนนั่นเอง

          วิธีทำ         -3.452     ค่าสัมบูรณ์คือ          3.452

                           -2.542      ค่าสัมบูรณ์คือ         2.542

                        พิจารณาตามข้อ 1)  ข้างบน  จะเห็นว่า  3.452 >  2.542 

                                                -2.542  >  -3.452  

     ข้อสังเกตุ   จำนวนติดลบที่มีค่าสัมบูรณ์น้อยกว่าจะมีค่ามากกว่า  เพราะจะเข้า

                    ใกล้  0  และจำนวนบวกมากขึ้น ยิ่งค่าสัมบูรณ์ติดลบมากเท่าใดยิ่ง

                     จะห่างจาก  0    ไปเท่านั้นจึงมีค่าน้อยกว่า ดูเส้นจำนวนประกอบ:-

                     

                     จากเส้นจำนวนนี้  แสดงว่า      หรือ 

   

      ตัวอย่าง  จงเรียงลำดับทศนิยมต่อไปนี้จากมากไปหาน้อย

                     -2.536 , -1.724 , -1.731 , 0.563 , 0.51

     แนวคิด    ให้นำค่าสัมบูรณ์ของทศนิยมแต่ละคู่มาเทียบกันก่อน โดยใช้วิธีการ

                    ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 1)  และข้อ 2)   ข้างบน ดังนี้

                     1)    0.563   >  0.51

                     2)   0.51     >  -1.724

                     3)  -1.724   >  -1.731

                     4)  -1.731   >  -2.536 

        ดังนั้นเราสามารถเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้

                    0.563 , 0.51 , -1.724 ,  -1.731 , -2.536

สรุป  เมื่อเราดำเนินการตามแนวคิดข้างบนแล้ว เราจะเรียบจากน้อยไปหามาก 

        หรือจากมากไปหาน้อยก็สามารถทำได้

 

การเปรียบเทียบจำนวนที่อยู่ในรูปของทศนิยม  ดำเนินการได้ 2  กรณีคือ

     1)  กรณีเปรียบเทียบทศนิยมบวก  ให้ดำเนินการดังนี้ :-

        1.1  ให้เรานำทศนิยมที่จะเปรียบเทียบมาเขียนเรียงกันคนละบรรทัดโดย

               ให้จุดทศนิยมตรงกัน  เช่น

                      2.357

                      3.26

        1.2  พิจารณาตัวเลขโดดแต่ละหลัก โดยให้พิจารณาหลักที่อยู่ทางซ้ายมือสุด

              เราก่อน  ตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจจุดทศนิยม  จำนวนใดที่มีค่าของตัวเลขโดด

             มากกว่า  ทศนิยมจำนวนนั้นจะมากกว่า

                           2.357

                           3.26

              กรณีทศนิยมสองจำนวนนี้  3  >  2  แสดงว่า 3.26 มีค่ามากกว่า  2.357

      1.3  ในกรณีที่หลักซ้ายมือสุดตามข้อ 1.2  เท่ากัน  ให้พิจารณาหลักถัดมาทางขวา

            มือของเรา  และถ้าเท่ากันอีกก็ให้พิจารณาหลักถัดมาทางขวามืออีก ทำไป

           เรื่อย ๆ  เช่น  จนเจอตัวเลขโดดที่มากกว่า

                        3.5675

                        3.658

                –   จากตัวอย่างข้างบน  3  (อยู่ทางซ้ายมือสุดตามกติกาข้อ 1.1) เท่ากัน

          เลื่อนมาดูเลขโดดหลักถัดมาทางขวามือคือ  5   กับ   6   จะเห็นว่า  6  >  5  

           นั่นคือ    3.658  มากกว่า   3.5675

           หรือ  จงเปรียบเทียบ       5.2358   กับ  5.2349  

                          5.235

                          5.2349

               –   นั่นคือ  5.235  มากกว่า  5.2349   เนื่องจากหลักที่ 1 , 2 , 3  เรียง

                  จากทางซ้ายมือสุดมาตามลำดับ เท่ากัน  แต่หลักที่ 4  คือ  5  >   4 

                   จึงทำให้  5.235  มากกว่า  5.2349 

                    ตอบ  5.235  >  5.2349

     2)  กรณีเปรียบเทียบทศนิยมลบ  ให้ดำเนินการดังนี้ :-

          2.1 ให้นำค่าสัมบูรณ์ของแต่ละจำนวนมาเปรียบเทียบกัน  และให้ดำเนินการ

               เหมือนกับข้อ 1) ทุกประการ  แต่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์

             น้อยกว่าจะมีค่ามากกว่า  เช่น

        ตัวอย่าง   จงเปรียบเทียบ   -3.452   กับ  -2.542  จำนวนใดมีค่ามากกว่ากัน

        แนวคิด   ค่าสัมบูรณ์หมายถึงค่าที่ไม่มีเครื่องหมายติดลบ  เช่น  -3.452 ค่าสมับูรณ์

                      คือ  3.452   และ  -2.542  ค่าสัมบูรณ์คือ  2.542 

                       –  นั่นคือให้เราเอาเครื่องหมายลบออกไปไว้ที่อื่นก่อนนั่นเอง

          วิธีทำ         -3.452     ค่าสัมบูรณ์คือ          3.452

                           -2.542      ค่าสัมบูรณ์คือ         2.542

                        พิจารณาตามข้อ 1)  ข้างบน  จะเห็นว่า  3.452 >  2.542 

                                                -2.542  >  -3.452  

     ข้อสังเกตุ   จำนวนติดลบที่มีค่าสัมบูรณ์น้อยกว่าจะมีค่ามากกว่า  เพราะจะเข้า

                    ใกล้  0  และจำนวนบวกมากขึ้น ยิ่งค่าสัมบูรณ์ติดลบมากเท่าใดยิ่ง

                     จะห่างจาก  0    ไปเท่านั้นจึงมีค่าน้อยกว่า ดูเส้นจำนวนประกอบ:-

                     

                     จากเส้นจำนวนนี้  แสดงว่า      หรือ 

   

      ตัวอย่าง  จงเรียงลำดับทศนิยมต่อไปนี้จากมากไปหาน้อย

                     -2.536 , -1.724 , -1.731 , 0.563 , 0.51

     แนวคิด    ให้นำค่าสัมบูรณ์ของทศนิยมแต่ละคู่มาเทียบกันก่อน โดยใช้วิธีการ

                    ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 1)  และข้อ 2)   ข้างบน ดังนี้

                     1)    0.563   >  0.51

                     2)   0.51     >  -1.724

                     3)  -1.724   >  -1.731

                     4)  -1.731   >  -2.536 

        ดังนั้นเราสามารถเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้

                    0.563 , 0.51 , -1.724 ,  -1.731 , -2.536

สรุป  เมื่อเราดำเนินการตามแนวคิดข้างบนแล้ว เราจะเรียบจากน้อยไปหามาก 

        หรือจากมากไปหาน้อยก็สามารถทำได้

 

 

การเปรียบเทียบจำนวนที่อยู่ในรูปของทศนิยม  ดำเนินการได้ 2  กรณีคือ

     1)  กรณีเปรียบเทียบทศนิยมบวก  ให้ดำเนินการดังนี้ :-

        1.1  ให้เรานำทศนิยมที่จะเปรียบเทียบมาเขียนเรียงกันคนละบรรทัดโดย

               ให้จุดทศนิยมตรงกัน  เช่น

                      2.357

                      3.26

        1.2  พิจารณาตัวเลขโดดแต่ละหลัก โดยให้พิจารณาหลักที่อยู่ทางซ้ายมือสุด

              เราก่อน  ตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจจุดทศนิยม  จำนวนใดที่มีค่าของตัวเลขโดด

             มากกว่า  ทศนิยมจำนวนนั้นจะมากกว่า

                           2.357

                           3.26

              กรณีทศนิยมสองจำนวนนี้  3  >  2  แสดงว่า 3.26 มีค่ามากกว่า  2.357

      1.3  ในกรณีที่หลักซ้ายมือสุดตามข้อ 1.2  เท่ากัน  ให้พิจารณาหลักถัดมาทางขวา

            มือของเรา  และถ้าเท่ากันอีกก็ให้พิจารณาหลักถัดมาทางขวามืออีก ทำไป

           เรื่อย ๆ  เช่น  จนเจอตัวเลขโดดที่มากกว่า

                        3.5675

                        3.658

 –   จากตัวอย่างข้างบน  3  (อยู่ทางซ้ายมือสุดตามกติกาข้อ 1.1) เท่ากัน

          เลื่อนมาดูเลขโดดหลักถัดมาทางขวามือคือ  5   กับ   6   จะเห็นว่า  6  >  5  

           นั่นคือ    3.658  มากกว่า   3.5675

           หรือ  จงเปรียบเทียบ       5.2358   กับ  5.2349  

                          5.235

                          5.2349

               –   นั่นคือ  5.235  มากกว่า  5.2349   เนื่องจากหลักที่ 1 , 2 , 3  เรียง

                  จากทางซ้ายมือสุดมาตามลำดับ เท่ากัน  แต่หลักที่ 4  คือ  5  >   4 

                   จึงทำให้  5.235  มากกว่า  5.2349 

                    ตอบ  5.235  >  5.2349

     2)  กรณีเปรียบเทียบทศนิยมลบ  ให้ดำเนินการดังนี้ :-

          2.1 ให้นำค่าสัมบูรณ์ของแต่ละจำนวนมาเปรียบเทียบกัน  และให้ดำเนินการ

               เหมือนกับข้อ 1) ทุกประการ  แต่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์

             น้อยกว่าจะมีค่ามากกว่า  เช่น

        ตัวอย่าง   จงเปรียบเทียบ   -3.452   กับ  -2.542  จำนวนใดมีค่ามากกว่ากัน

        แนวคิด   ค่าสัมบูรณ์หมายถึงค่าที่ไม่มีเครื่องหมายติดลบ  เช่น  -3.452 ค่าสมับูรณ์

                      คือ  3.452   และ  -2.542  ค่าสัมบูรณ์คือ  2.542 

              –  นั่นคือให้เราเอาเครื่องหมายลบออกไปไว้ที่อื่นก่อนนั่นเอง

วิธีทำ         -3.452     ค่าสัมบูรณ์คือ          3.452

                           -2.542      ค่าสัมบูรณ์คือ         2.542

                        พิจารณาตามข้อ 1)  ข้างบน  จะเห็นว่า  3.452 >  2.542 

                                                -2.542  >  -3.452  

     ข้อสังเกตุ   จำนวนติดลบที่มีค่าสัมบูรณ์น้อยกว่าจะมีค่ามากกว่า  เพราะจะเข้า

                    ใกล้  0  และจำนวนบวกมากขึ้น ยิ่งค่าสัมบูรณ์ติดลบมากเท่าใดยิ่ง

                     จะห่างจาก  0    ไปเท่านั้นจึงมีค่าน้อยกว่า ดูเส้นจำนวนประกอบ:-

                     

                     จากเส้นจำนวนนี้  แสดงว่า      หรือ 

   

      ตัวอย่าง  จงเรียงลำดับทศนิยมต่อไปนี้จากมากไปหาน้อย

                     -2.536 , -1.724 , -1.731 , 0.563 , 0.51

     แนวคิด    ให้นำค่าสัมบูรณ์ของทศนิยมแต่ละคู่มาเทียบกันก่อน โดยใช้วิธีการ

                    ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 1)  และข้อ 2)   ข้างบน ดังนี้

                     1)    0.563   >  0.51

                     2)   0.51     >  -1.724

                     3)  -1.724   >  -1.731

                     4)  -1.731   >  -2.536 

        ดังนั้นเราสามารถเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้

                    0.563 , 0.51 , -1.724 ,  -1.731 , -2.536

สรุป  เมื่อเราดำเนินการตามแนวคิดข้างบนแล้ว เราจะเรียบจากน้อยไปหามาก 

        หรือจากมากไปหาน้อยก็สามารถทำได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: